Odvjetnički ured Zrinka Prlić

Radno pravo

Savjetovanje u vezi zapošljavanja i otkazivanja ugovora o radu

Zasnivanje radnog odnosa:

 • sklapanje ugovora o radu:  oblik ugovora o radu, obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu; obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove; obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada; obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo; posebna prava radnika upućenih na rad u inozemstvo
 • ugovor o djelu, sklapanje i prestanak, oblik ugovor o djelu, obvezni sadržaj
 • ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme, otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, postupak prije otkazivanja, oblik, obrazloženje i dostava otkaza, otkazni rok, otpremnina
 • privremeno zapošljavanje, Agencija za privremeno zapošljavanje, ugovor o ustupanju radnika, ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, Otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova, Ograničenje vremena ustupanja radnika, Obveze agencije prema ustupljenom radniku, Obveze korisnika, Naknada štete, Evidencija
 • probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad, ugovaranje i trajanje probnog rada, Obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad, Pojam pripravnika i vrijeme na koje se može s pripravnikom sklopiti ugovor o radu, Način osposobljavanja pripravnika, Trajanje pripravničkog staža, Stručni ispit, Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja, pretpostavka rada u punom radnom vremenu, korištenje rodiljnih i roditeljskih prava, zabrana otkaza, pravo radnika da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu, pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove
 • zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad, zabrana otkazivanja u slučaju privremene nesposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, zabrana štetnog utjecaja na napredovanje ili ostvarenje drugih prava, pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove radnika koji je privremeno bio nesposoban za rad, pravo zaposlenja na drugim poslovima, otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju
 • podaci koji se ne smiju tražiti prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto, obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, zaštita privatnosti radnika,
 • radno vrijeme, Puno radno vrijeme, Nepuno radno vrijeme, Uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu, Skraćeno radno vrijeme, Raspored radnog vremena, Preraspodjela radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Noćni rad, Zabrana noćnog rada, Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima
 • Rad u smjenama
 • odmori i dopusti, Stanka Stanka, Dnevni odmor, Tjedni odmor, Pravo na godišnji odmor, Trajanje godišnjeg odmora, Razmjerni dio godišnjeg odmora, Utvrđivanje godišnjeg odmora, Ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor, Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, Naknada za neiskorišteni godišnji odmor, Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, Raspored korištenja godišnjeg odmora, Plaćeni dopust, Neplaćeni dopust
 • plaća i naknada plaće, Određivanje plaće, Jednakost plaća žena i muškaraca, Isplata plaće i naknade plaće, Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini, Pravo na povećanu plaću, Naknada plaće, Zabrana prijeboja, zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću,prava radnika u slučaju neiplate plaće
 • izumi i tehnička unapređenja radnika, Izum ostvaren na radu ili u vezi s radom, Izum koji je u vezi s djelatnošću poslodavca, Tehničko unapređenje,
 • zabrana natjecanja radnika s poslodavcem, Zakonska zabrana natjecanja, Ugovorna zabrana natjecanja, Naknada u slučaju ugovorne zabrane natjecanja, Prestanak ugovorne zabrane natjecanja, odustanak od ugovorne zabrane natjecanja, Ugovorna kazna
 • naknada štete, Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu, Unaprijed određeni iznos naknade štete, Regresna odgovornost radnika, Smanjenje ili oslobođenje radnika od dužnosti naknade štete, Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku


Savjetovanje o prestanku ugovora u radu

Načini prestanka ugovora o radu, Otkaz ugovora o radu (Redoviti otkaz ugovora o radu, Izvanredni otkaz ugovora o radu), Neopravdani razlozi za otkaz, Postupak prije otkazivanja, Oblik, obrazloženje i dostava otkaza, Otkazni rok, Najmanje trajanje otkaznog roka, Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora, Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza, Sudski raskid ugovora o radu,Otpremnina, Otkazivanje ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika

 • Prenošenje ugovora na novog poslodavca
 • zasnivanje radnog odnosa sa maloljetnicima, zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima, Nadziranje rada maloljetnika na određenim poslovima


Savjetovanje o posebnim pravima radnika upućenih na rad u inozemstvu

 • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, Odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa,
 • Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa,


Zastupanje u radnim sporovima

 • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
 • pravna zaštita od mobbinga na radnom mjestu, Zaštita dostojanstva radnika
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima
 • Zastara potraživanja iz radnog odnosa


Arbitraža i mirenje


Savjetovanje i izrada pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca


Savjetovanje u vezi sastavljanja i otkazivanja menadžerskih ugovora


Obveza donošenja pravilnika o radu, Postupak donošenja pravilnika o radu


Priprema programa zbrinjavanja viška radnika


Savjetovanje u vezi probnog rada, obrazovanja i osposobljavanja za rad


Ishođenje radnih i poslovnih dozvola za strance, ishođenja privremenog i stalnog boravka.

Zakonom o radu se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drugačije određeno.

Zakonom o radu se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose slijedeće direktive Europske unije:

 • Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL, L 288, 18. 10. 1991.)
 • Direktiva 2002/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002., kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva Vijeća 76/2007/EZ o primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnost zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i napredovanja te na radne uvjete (SL, L 269, 5. 10. 2002.)
 • Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme zaključenog od strane ETUC-a, UNICEA-a i CEEP-a (SL, L 175, 10. 7. 1999.)
 • Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL, L 216, 20. 8. 1994.)
 • Direktiva Vijeća 2010/18/EU od 8. ožujka 2010., kojom se implementira Okvirni sporazum o roditeljskom dopustu, kojeg su zaključili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC i kojom se nadomješta Direktiva Vijeća 96/34/EC (SL, L 68, 18. 3. 2010.)
 • Direktiva 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu putem agencija za privremeno zapošljavanje (SL, L 327, 5. 12. 2008.)
 • Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL, L 014, 20. 1. 1998.)
 • Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim aspektima organizacije radnog vremena (SL, L 299, 18. 11. 2003.)
 • Direktiva Vijeća 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja (SL, L 204, 26. 7. 2006.)
 • Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na kolektivni višak zaposlenika (SL, L 225, 12. 8. 1998.)
 • Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o približavanju prava država članica u vezi sa zaštitom prava radnika u slučaju prijenosa poduzeća, tvrtki ili dijelova poduzeća ili tvrtki (SL, L 82, 22. 3. 2001.)
 • Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002., kojom se uspostavlja opći okvir za savjetovanje s radnicima i njihovo informiranje u europskoj zajednici (SL, L 80, 23. 3. 2002.)
 • Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL, L 165, 27. 6. 2007.)
 • Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL, L 348, 28. 11. 1992.)
 • Direktiva Vijeća 91/383/EEZ od 25. lipnja 1991. o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu (SL, L 206, 29. 7. 1991.).

Vlada Republike Hrvatske će Europskoj komisiji podnositi jedinstvena izvješća o provedbi Direktive 94/33/EZ, Direktive 2008/104/EZ, Direktive 2003/88/EZ, Direktive 2002/73/EZ, Direktive 2006/54/EZ, Direktive 2000/78/EZ, Direktive 91/383/EEZ i Direktive 92/85/EEZ u sadržaju i rokovima propisanim tim direktivama.