Odvjetnički ured Zrinka Prlić

Ovršno i stečajno pravo

Sastavljanje opomena kojima se zahtijeva plaćanje duga


Sastavljanje prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi i pokretanje postupka ovrhe

Ovrha se određuje, odnosno provodi na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave

Ovršne isprave jesu: ovršna sudska odluka, ovršna odluka arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom postupku, ovršna javnoovršiteljska odluka, ovršna javnobilježnička odluka ili isprava, ovršna nagodba, druga isprava koja je Ovršnim ili posebnim zakonom određena kao ovršna isprava.

Vjerodostojne isprave su: račun, mjenica, ček s protestom i povratnim računima kada je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Računom se smatra i obračun kamata.

 • sastavljanje pravnih lijekova protiv rješenja o ovrsi
 • sastav prigovora treće osobe
 • sastav prijedloga za protuovrhu
 • zastupanje u postupku ovrhe na nekretnini
 • zastupanje u postupku kupoprodaje nekretnine na javnoj dražbi putem FINA-e
 • zastupanje u postupku ovrhe na vozilu
 • Ovrha radi naplate novčane tražbine na vozilu određuje se na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave i izvatka iz evidencije o registriranim i označenim vozilima
 • zastupanje u postupku ovrhe na bankovnom računu
 • zastupanje u postupku ovrhe na dionici
 • zastupanje u postupku ovrhe na poslovnom udjelu u trgovačkom društvu
 • zastupanje u postupku ovrhe na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
 • zastupanje u postupku ovrhe radi ispražnjenja i predaje nekretnine
 • zastupanje u postupku radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje
 • zastupanje u postupku ovrhe radi vraćanja zaposlenika na rad odnosno u službu
 • zastupanje u postupku osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
 • sastav prijedloga za osiguranje prethodnom mjerom
 • sastav prijedloga za osiguranje privremenom mjerom radi osiguranja novčane/nenovčane tražbine
 • zastupanje u postupku provedbe ovrhe na temelju europskog ovršnog naslova
 • zastupanje u postupku europskog naloga za blokadu računa


STEČAJNO PRAVO

Stečajni postupak provodi se radi uređivanja pravnog položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti.
Stečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje. Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako predlagatelj učini vjerojatnim da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.


Zastupanje u stečajnom postupku

Stečajni postupak provodi se radi skupnoga namirenja vjerovnika stečajnoga dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima


Sastav prijedloga za pokretanje stečajnog postupka

Stečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje stečajnoga razloga. Stečajni razlozi su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Dužnik može predložiti otvaranje stečajnoga postupka i ako učini vjerojatnim da svoje već postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću (prijeteća nesposobnost za plaćanje).


Sastav prijedloga za prijavu tražbina u stečajnom postupku


Zastupanje na ročištima za ispitivanje tražbina i ročištima za diobu


PREDSTEČAJNI POSTUPAK


Zastupanje u predstečajnom postupku

Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika te je propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su uvjete za pokretanje postupka propisane zakonom.

Ovaj se postupak može provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem (trgovac pojedinac i obrtnik), a ne može se provesti nad fizičkom osobom koja obavlja registriranu djelatnost, a nije upisana u Obrtni registar kao vlasnik obrta niti u Sudski registar kao trgovac pojedinac.

Postupak predstečajne nagodbe pokreće se isključivo temeljem prijedloga dužnika za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.


Sastav prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka


Zastupanje na ročištima